شیشه ء پنجره را باران شست.....

                                      شیشه ی پنجره را باران شست از دل ِ من ,اما چه کسی نقش ِتو را خواهد شست....!!!                                                                 (حمید مصدق) ادامه مطلب
/ 16 نظر / 19 بازدید

ﻭﺻﻒ اﻟﻌﻴﺶ,ﻧﺼﻒ اﻟﻌﻴﺶ!

اﺯ ﻫﻮاﭘﻴﻤﺎ ﭘﻴﺎﺩﻩ ﻣﻴﺸﻮﻡ....اﻭﻝ ﺧﻮﺏ اﻃﺮاﻓﻢ ﺭا ﻧﮕﺎﻩ ﻣﻴﻜﻨﻢ ....ﺩﺭ ﺑﺎﻭﺭﻡ ﻧﻤﻴﮕﻨﺠﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻻﺧﺮﻩ ﺑﻪ ﺳﺮﺯﻣﻴﻨﻤ ﺑﺮﮔﺸﺘه اﻡ...ﺳﺠﺪﻩ ﻣﻴﺰﻧﻢ  ﺑﺮ ... ادامه مطلب
/ 5 نظر / 15 بازدید
آبان 92
1 پست
مهر 92
1 پست
شهریور 92
1 پست
مرداد 92
2 پست
تیر 92
1 پست
سکوت
1 پست
نوشتن
1 پست
دفتر
1 پست
بی_پروا
1 پست